Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

1??

 

Rejestracja aplikacji w kilku prostych krokach

1. Pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store:

  

2. Załóż konto i uzupełnij dane kontaktowe

3. Sprawdź Skrzynkę mailową (lub Spam) i aktywuj konto

4. Korzystaj z aplikacji Sklepu Polskiego.

 

 

                                                                                           Nowy Regulamin programu lojalnościowego: KARTA STAŁEGO KLIENTA  „SKLEP POLSKI”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i administratorem programu lojalnościowego o nazwie Karta Stałego Klienta
  „Sklep Polski (dalej „Program”) jest
  PHUP Gniezno SP. z o.o. Sklep Polski Sp.k.
  ul. Orcholska 41
  62-200 Gniezno
  NIP 7842403630
 2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne (dalej „Uczestnik”) regularnie dokonujące zakupów w sklepach Sieci Sklep Polski wyszczególnionych w sklepie organizatora.
 3. Program ma na celu premiowanie Klientów za zakupy dokonywane w wybranym sklepie (i biorącym udział w Programie).
 4. Uczestnicy programu dokonując zakupów u Organizatora uzyskują punkty za wydanie określonej kwoty pieniędzy.
 5. Klient staje się uczestnikiem programu po zarejestrowaniu się w aplikacji Sklep Polski, zostaje mu nadana nowa karta stałego klienta, jeśli ma kartę w wersji fizycznej, może ją dopisać do konta.
 6. Wraz z rejestracją Uczestnik akceptuje Regulamin Programu. Za prawidłowości naliczania punktów odpowiada Organizator.

Zasady przystąpienia do programu

 1.  Aby przystąpić do Programu należy pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne, zarejestrować się i potwierdzić zgłoszenie.
 2. Po zarejestrowaniu i potwierdzeniu konta Klient dostaje pełen dostęp do aplikacji Sklepu Polskiego gdzie znajduje się, między innymi, karta lojalnościowa Sklep Polski, informacje na temat bieżących promocji i historia paragonów.

Zasady korzystania z Karty Rabatowej

 1. Program jest w sklepach wskazanych w aplikacji i jest czytelnie oznaczony w punkcie sprzedaży.
 2. Klient uczestnicząc w programie gromadzi punkty na indywidualnym koncie.
 3. Należne punkty będą naliczane tylko w przypadku potwierdzenia danej transakcji  za pomocą Karty Rabatowej lub aplikacji.
 4. Nie ma możliwości naliczania punktów po zakończeniu transakcji, np. za okazaniem paragonu.
 5. Karta Rabatowa jest  ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.
 6. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie, kradzieży lub zniszczeniu Karty jeśli posiada ją również w wersji fizycznej.
 7. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty włącznie z wymianą zgromadzonych punktów na bony towarowe przez osobę nieuprawnioną.

Zasady przyznawania i realizacji Punktów

 1. Przy jednej transakcji na kwotę przekraczającą 25 zł, (z wykluczeniem kart telefonicznych, papierosów i wyrobów tytoniowych) Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Po przekroczeniu minimalnego progu wielokrotność 25zł premiowana będzie odpowiednią ilością punktów.
 2. Klient biorąc udział w Programie po zebraniu 100 punktów uprawniony jest do odbioru kuponu rabatowego w wysokości 20 zł. Ważność kuponu wynosi 30dni.
 3. Ważność punktów wynosi 12 miesięcy. Po upływie tego czasu punkty są kasowane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.

Zablokowanie konta

 1. Organizator może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
 2. Organizator może zablokować konto na wypadek zażądania przez Uczestnika nie przetwarzania danych osobowych.
 3. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika, zgromadzone na koncie punkty zostaną unieważnione.
 4. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie, w tym celu wystarczy usunąć konto w aplikacji.
 5. Z chwilą złożenia w/w oświadczenia, zgromadzone i niezrealizowane punkty zostaną unieważnione i nastąpi zamknięcie konta Uczestnika.

Czas trwania Programu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2024 roku i trwa do odwołania przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Czas zakończenia Programu będzie podany przez Organizatora z miesięcznym wyprzedzeniem i zostanie przesłany na adres mailowy lub nr telefonu wskazany w koncie użytkownika, w formie pisemnej będzie również ogłoszony w Sklepach Organizatora. 

Korzyści korzystania z aplikacji Sklep Polski

 1. Korzystanie ze spersonalizowanych ofert promocyjnych sieci Sklep Polski, w szczególności umożliwia z zapoznaniem się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Uczestników aplikacji. Uzyskanie cyfrowej wersji dowodu zakupu.
 2. Otrzymanie elektronicznej wersji gazetek promocyjnych Sklep Polski.
 3. Posiadanie elektronicznej karty klienta, dzięki której Uczestnik zyskuje dostęp do wielu funkcji i korzyści gwarantowanych przez aplikację.   

 Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest Organizator.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, na adres odo@skleppolski.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

a. Organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust.1 lit. b RODO);

b. Marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f  RODO); uzasadnionym interesem Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;

c. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lut. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.

      4. Państwa dane osobowe przekazujemy:

          a. Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

          b. Osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

      5. Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

          a. Przez okres Państwa uczestnictwa w Programie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora, wynikających z uczestnictwa w Programie;

          b. Do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania;

          c. Przez okres nie dłuższy, niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

     6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych na Państwa prośbę. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 7 poniżej. Uprawnienia, o których mowa w pkt.6 powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

    7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:

        a. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymania spersonalizowanych ofert handlowych (spersonalizowany marketing bezpośredni), w tym dla potrzeb analitycznych i profilowania – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać dedykowanych ofert handlowych dostosowanych do Państwa preferencji,

ani nie będziemy badać Państwa zachowań i preferencji dla potrzeb polepszenia prezentowanych Państwu ofert;

       b. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania jakichkolwiek ofert handlowych (marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać żadnych ofert handlowych;

      c. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt.2 powyżej. Dodatkowo, w zakresie sprzeciwu wskazanego w pkt a) lub pkt b) powyżej – uprawnienie można wykonać poprzez skorzystanie z zakładki „Ustawienia” na indywidualnym

koncie w Serwisie.

   8. W związku z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, adresu

pocztowego i numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub promocjach, w tym ofert dopasowanych do Państwa preferencji. Udzielona zgoda może być przez

Państwa w każdym momencie wycofana w sposób opisany w pkt. 2 powyżej, przy czym cofnięcie zgody będzie oznaczać równocześnie utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.

Postanowienia końcowe

 1. Wstępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu  i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu w Sklepach.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.
 4. Dostęp do danych osobowo-adresowych podanych przez Uczestnika ma tylko Organizator Programu i Podmioty uczestniczące w Programie.
 5. Niniejszy Regulamin Programu będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą złożenia podpisanego przez niego Formularza Zgłoszeniowego do wydania Karty Rabatowej lub akceptacji regulaminu w aplikacji Sklepu Polskiego.

 

 

Regulamin programu lojalnościowego KARTA STAŁEGO KLIENTA "SKLEP POLSKI"

Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem i administratorem programu lojalnościowego o nazwie Karta Stałego Klienta "Sklep Polski" jest

PHUP Gniezno Sp. z o.o. Sklep Polski Sp.k.

Ul. Orcholska 41

62-200 Gniezno

NIP 7842403630

2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne (dalej "Uczestnik") regularnie dokonujące zakupów w sklepach sieci Sklep Polski wyszczególnionych w sklepie organizatora.

3. Program ma na celu premiowanie Klientów za zakupy dokonywane w wybranym sklepie (i biorącym udział w Programie).

4. Uczestnicy programu dokonując zakupów u Organizatora uzyskują punkty za wydanie określonej kwoty pieniędzy.

5. Klient staje się uczestnikiem Programu po zarejestrowaniu się w aplikacji Sklep Polski, zostaje mu nadana nowa karta stałego klienta, jeśli ma kartę w wersji fizycznej, może ją dopisać do konta.

6. Wraz z rejestracją Uczestnik akceptuje Regulamin Programu. Za prawidłowość naliczania punktów odpowiada Organizator. 

 

Zasady przystąpienia do Programu

1. Aby przystąpić do Programu należy pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne, zarejestrować się i potwierdzić mailowo zgloszenie. 

2. Po zarejestrowaniu i potwierdzeniu konta, Klient dostaje pełen dostęp do aplikacji Sklepu Polskiego, gdzie znajduje się, między innymi, karta lojalnościowa Sklep Polski informacje na temat bieżących promocji i historia paragonów. 

 

Zasady korzystania z Karty Rabatowej

1. Program jest w sklepach wskazanych w aplikacji i jest czytelnie oznaczony w punkcie sprzedaży.

2. Klient uczestnicząc w Programie gromadzi punkty na indywidualnym koncie.

3. Należne punkty będą nalizane tylko w przypadku potwierdzenia danej transakcji za pomocą Karty Rabatowej lub aplikacji.

4. Nie ma możliwości naliczania punktów po zakończeniu transakcji, np. za okazaniem paragonu.

5. Karta Rabatowa jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.

6. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie, kradzieży lub zniszczeniu Karty jeśli posiada ją również w wersji fizycznej

7. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty włącznie z wymianą zgromadzonych punktów na bony towarowe przez osobę nieuprawnioną.

 

Zasady przyznawania i realizacji Punktów

1. Przy jednej transakcji na kwotę przekraczającą 25 zł, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Po przekroczeniu minimalnego progu wielokrotność 25 zł premiowana będzie odpowiednią ilością punktów.

2. Klient biorąc udział w Programie po zebraniu minimum 100 punktów uprawniony jest do odbioru bonu towarowego w wysokości 20 zł.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.

 

Zablokowanie konta

1. Organizator może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.

2. Organizator może zablokować konto na wypadek zażądania przez Uczestnika nie przetwarzania danych osobowych. 

3. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika, zgromadzone na koncie punkty zostaną unieważnione.

4. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie, w tym celu wystarczy usunąć konto w aplikacji.

5. Z chwilą złożenia w/w oświadczenia, zgromadzone i niezrealizowane punkty zostaną unieważnione i nastąpi zamknięcie konta Uczestnika.

 

Czas trwania Programu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 roku i trwa do odwołania przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Czas zakończenia Programu będzie podany przez Organizatora z miesięcznym wyprzedzeniem i zostanie przesłany na adres mailowy lub nr telefonu wskazany w koncie użytkownika, w formie pisemnej będzie również ogłoszony w Sklepach Organizatora.

 

Korzyści korzystania z aplikacji Sklep Polski

1. Korzystanie ze spersonalizowanych ofert promocyjnych sieci Sklep Polski, w szczególności umożliwia z zapoznaniem się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Uczestników aplikacji. Uzyskanie cyfrowej wersji dowodu zakupu.

2. Otrzymanie elektronicznej wersji gazetek promocyjnych Sklepu Polskiego.

3. Posiadanie elektronicznej karty klienta, dzięki której Uczestnik zyskuje dostęp do wielu funkcji korzyści gwarantowanych przez aplikację.

 

Dane osobowe

1. Administratorem danych jest Organizator.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, na adres odo.skleppolski.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

a. Organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust.1 lit. b RODO);

b. Marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f  RODO); uzasadnionym interesem Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;

c. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lut. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi  członkostwem w Programie.

4. Państwa dane osobowe przekazujemy:

a. Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

b. Osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

a. Przez okres Państwa uczestnictwa w Programie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celi organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora, wynikających z uczestnictwa w Programie;

b. Do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania;

c. Przez okres nie dłuższy, niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych na Państwa prośbę. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 7 poniżej.

Uprawnienia, o których mowa w pkt.6 powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:

a. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymania spersonalizowanych ofert handlowych (spersonalizowany marketing bezpośredni), w tym dla potrzeb analitycznych i profilowania – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać dedykowanych ofert handlowych dostosowanych do Państwa preferencji, ani nie będziemy badać Państwa zachowań i preferencji dla potrzeb polepszenia prezentowanych Państwu ofert;

b. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania jakichkolwiek ofert handlowych (marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać żadnych ofert handlowych;

c. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z z Administratorem w sposób określony w pkt.2 powyżej. Dodatkowo, w zakresie sprzeciwu wskazanego w pkt a) lub pkt b) powyżej – uprawnienie można wykonać poprzez skorzystanie z zakładki „Ustawienia” na indywidualnym koncie w Serwisie.

8. W związku związku z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub promocjach, w tym ofert dopasowanych do Państwa preferencji. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana w sposób opisany w pkt. 2 powyżej, przy czym cofnięcie zgody będzie oznaczać równocześnie utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.

 

Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu w Sklepach.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

4. Dostęp do danych osobowo-adresowych podanych przez Uczestnika ma tylko Organizator Programu.

5. Niniejszy Regulamin Programu będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą złożenia podpisanego przez niego Formularza Zgłoszeniowego do wydania Karty Rabatowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikona

145 linia

Z tyloma producentami współpracujemy
ikona

39 000km linia

Taki jest średni miesięczny przebieg floty Sklepu Polskiego
ikona

182 linia

Tyle sklepów należy do naszej sieci
ikona

146 linia

Z tyloma właścicielami sklepów współpracujemy